RI & E

Veiligheid en gezondheid

Met de risico inventarisatie en Evaluatie van de Risico-monitor (Quickscans Brandveiligheid, Veiligheid en gezondheid binnen- en buitenruimte, ARBO, Sociale Veiligheid, Veilig ontdekken en Verzorgen) worden jaarlijks de risico’s op genoemde gebieden in beeld gebracht. Gekoppeld aan de QuickScans worden actieplannen opgesteld voor eventueel aan te brengen verbeteringen. Tevens is de werkwijze om de risico’s te beperken vastgelegd in het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. In dit beleidsplan worden alle bovengenoemde risico-items beschreven.

De jaarlijkse actualisatie van de RIE’s vindt plaats in het tweede kwartaal of eerder indien er tussentijdse wijzigingen plaatsvinden van bijvoorbeeld de gebruikte ruimtes, het wettelijk kader en de daaraan gekoppelde werkwijze. Indien nodig worden het hieraan gekoppelde beleidsplan Veiligheid en Gezondheid aangepast.

Voor de uitvoering maakt Peutergroep 'De eerste stap' gebruik van de digitale werkwijze van de Risico-monitor, waarin de volgende onderdelen worden geïnventariseerd: Quickscans Brandveiligheid, Veiligheid en gezondheid binnen- en buitenruimte, ARBO, Sociale Veiligheid, Veilig ontdekken en Verzorgen. In het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid (hierboven te downloaden) zijn alle QuickScans met resultaten opgenomen als bijlage, zodat inzichtelijk is waar risico's binnen onze peutergroep liggen.