Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad van de Augustinusschool adviseert de directie en bestuur over allerlei zaken die de ouders en het personeel aangaan. De MR heeft geen instemmingsbevoegdheid omdat het bestuur en het overgrote deel van het personeel en de ouders daar principiële bezwaren tegen hebben. Het gekozen bestuur heeft het wettelijk gezag en de MR heeft een adviesbevoegdheid.

In de Wet medezeggenschap op scholen is de taak van de MR als volgt omschreven: “De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. De medezeggenschapsraad is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.”

De MR kan dus gezien worden als een schakel tussen het bestuur en directie enerzijds en de ouders en het personeel anderzijds. Als het bestuur bijvoorbeeld de ouderbijdrage wil verhogen, wordt de MR vooraf in de gelegenheid gesteld om daar een advies over uit te brengen. Bestuur en directie kunnen een advies van de MR naast zich neerleggen, maar zullen daar gegronde redenen voor moeten hebben.

Voorbeelden van zaken waar het bestuur en directie advies kunnen vragen aan de MR zijn te vinden in Medezeggenschapsreglement van de Augustinusschool, in de artikelen 21 tot 24. Dit reglement is te vinden onder het kopje ‘Formulieren MR’.

Zoals uit de tweede alinea blijkt, kan de MR ook ongevraagd over allerlei zaken advies uitbrengen. De raad zal zich daarbij in belangrijke mate laten voeden door de ouders en het personeel. Het is belangrijk om daarbij enkele regels in acht te nemen:

  • Als u een suggestie heeft ter verbetering, kunt u die rechtstreeks bij de MR kwijt.
  • Als u weet dat uw suggestie door meerdere ouders wordt gesteund, of als u de indruk heeft dat uw idee niet (goed) wordt opgepakt, kunt u het aan de MR voorleggen op de manier zoals dat verderop wordt uitgelegd. 
  • Bij een klacht verwijzen wij u naar de klachtenregeling zoals die is omschreven in artikel 7.9 in de schoolgids.

Zowel het bestuur als de directie als de MR hecht veel waarde aan een open cultuur binnen de school, met een mooi woord transparantie. Als u bepaalde zaken graag anders ziet, praat er dan niet alleen over met andere ouders of personeelsleden, maar kaart het aan bij de juiste persoon of het juiste orgaan.

Op de algemene ledenvergadering kunnen vragen gesteld worden aan het bestuur over het gevoerde beleid. De directie is makkelijk aanspreekbaar als het gaat om de dagelijkse gang van zaken op school. De MR is tenslotte het officiële inspraakorgaan van de ouders en het personeel en kan bepaalde zaken officieel aan het bestuur of de directie voorleggen.

Het gezamenlijke doel van bestuur, directie, personeel, ouders en MR is de leerlingen verantwoord en kwalitatief onderwijs te bieden. We hopen dat de MR daarin een bescheiden rol mag spelen.