Personeel

Directeur (C.C. de Waard) en adjunct-directeur (L. van Dalfsen)

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid. Behalve de dagelijkse leiding draagt hij zorg voor een doordacht onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatie van het totale schoolgebeuren. De adjunct-directeur staat de directeur ter zijde bij de uitvoering van directietaken.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij streeft naar een positief pedagogisch en didactisch klimaat in de groep. De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de IB-er en/of de directie en extern aan de ouders. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

IB-ers

De intern begeleiders maken deel uit van het managementteam en zijn belast met de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij coördineren de leerlingenzorg en sturen leraren en onderwijsondersteunend personeel daarbij aan. Indien nodig voeren zij ook overleg met externe deskundigen.

Bouwcoördinatoren

De bouwcoördinatoren coördineren allerlei zaken die bouwspecifiek zijn voor de onder- of de bovenbouw.

RT-er en Coördinator Dyslexiezorg

De remedial teacher geeft extra hulp aan leerlingen die op bepaalde terreinen door de leraar onvoldoende verder kunnen worden geholpen. Dat geldt ook voor leerlingen met dyslexie. Zij kunnen gebruikmaken van het online programma van Kurzweil.

Rekencoördinator

De rekencoördinator is gespecialiseerd in alles wat betrekking heeft op rekenen en wiskunde. Hij coördineert dan ook het rekenonderwijs in de school.

Taalcoördinator

De taalcoördinator is gespecialiseerd in alles wat betrekking heeft op taal en lezen. Zij coördineert dan ook het taal- en leesonderwijs in de school.

Leerkracht voor (hoog)begaafden

De leerkracht voor (hoog)begaafden gaat elke week aan de slag met een groepje leerlingen dat behoefte heeft aan extra uitdaging op hun niveau. Dit gebeurt buiten de groep.

Gedragsspecialist

De gedragsspecialist is gespecialiseerd in de verschillende soorten gedragingen van kinderen. Ze adviseert de leerkracht bij gedragsproblemen rondom de groep en de individuele leerling.

Leraar bewegingsonderwijs

De leraar bewegingsonderwijs zorgt dat de gymlessen worden verzorgd voor de groepen waarvan de groepsleerkracht niet bevoegd is om de gymlessen te geven. In het nieuwe schooljaar '23-'23 zal één van deze lessen gegeven worden door een vakleerkracht van Interactie. 

Onderwijsondersteunend personeel (OOP)

De onderwijsassistente wordt voornamelijk ingezet in groep 1 t/m 3 in het kader van ‘meer handen in de klas’. In de groepen 4 tot en met 8 worden ze vooral ingezet voor hulp aan één of meer  leerlingen buiten of in de groep. 

Leidsters Peutergroep

De leidsters Peutergroep geven leiding aan de Peutergroep 'De eerste stap'. Voor meer informatie, zie onder 'school' - 'Peutergroep'.