Schoolgids

Godsdienstonderwijs

Iedere dag wordt begonnen met godsdienstonderwijs. Hierbij wordt het rooster van de godsdienstmethode “Hoor het Woord” gebruikt. Ook kerkgeschiedenis en zendingsverhalen zijn in het rooster opgenomen. Daarnaast wordt in groep 1 t/m 6 elke week een psalm en/of tekst aangeleerd. In groep 7 en 8 betreft dit een vraag van de Heidelbergse Catechismus. Verder leren de leerlingen van groep 3 t/m 8 elke week een aantal Bijbelse vragen. De methode is zo opgebouwd dat in alle groepen (zoveel mogelijk en waar mogelijk) hetzelfde verhaal verteld wordt. Tijdens de muzieklessen worden regelmatig geestelijke liederen aangeleerd. Er is op school een lijst waar een keuze uit gemaakt wordt.

Basisvaardigheden

Bij het Programmagericht Onderwijs worden de volgende methoden gebruikt:

  • Taal en spelling: “Taal Actief”
  • Rekenen: "Pluspunt” (groep 3-5) en Snappet (groep 6-8). 
    In de groepen 6 tot en met 8 werken we voor het vak rekenen met Snappet, leerlijn ‘Rekenplus’. Deze leerlijn sluit aan bij de rekenmethode ‘Pluspunt’, die in de groepen 3 tot 5 wordt gebruikt. Snappet is een digitale methode, waarbij de leerlingen op hun eigen niveau zelfstandig werken. Elke les start met een instructiegedeelte. We vinden het van groot belang dat leerlingen leren om hun berekeningen op te schrijven. Daarom wordt er naast het werk op de laptop altijd gewerkt met uitrekenpapier.

Schrijven: “Pennenstreken”

Voor het schrijfonderwijs wordt de methode 'Pennenstreken' gebruikt (gebonden schrift). 

Wereldoriënterende vakken

De wereldoriënterende vakken komen in de groepen 1 t/m 3 in themavorm aan de orde. In groep 4 heeft men ook de mogelijkheid om bij de vakken natuur en aardrijkskunde te werken met de methoden zoals die ook in groep 5 t/m 8 worden gebruikt. We gebruiken de volgende methoden:

  • Geschiedenis: "Venster op Nederland"
  • Aardrijkskunde: "Geobas" 
  • Natuur en techniek: "Wondering the World"

Expressie activiteiten

Bij de expressievakken tekenen en handvaardigheid richten wij ons op het leren gebruiken van technieken en materialen. Vanuit deze invalshoek willen we de creativiteit van de leerlingen bevorderen en ontwikkelen.
Voor muziek richten we ons niet alleen op het kunnen maken van muziek, maar ook op het beluisteren ervan. Hiervoor gebruiken we de methode “Meer met muziek” en “Luisterland”.
Ook organiseren we in de groepen 5 -  8 op vrijdagmiddag creamiddagen. Daarnaast wordt er een keer per twee jaar een creamiddag georganiseerd, waarbij de leerlingen zelf een keuze kunnen maken welke workshop ze willen volgen. Ook wordt een keer per twee jaar een projectweek georganiseerd.

Sociale redzaamheid

Voor sociale vorming wordt gebruik gemaakt van de methode “Kinderen en hun sociale talenten”. Met behulp van die methode wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Deze kunnen volgens een bepaalde volgorde aan de orde worden gesteld, maar ook naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen in de groep of schoolbreed. Daarbij wordt ook de Sociale Veiligheidsmonitor ingevuld.

Verkeer

Voor verkeer wordt de methode van VVN “Op voeten en Fietsen” (groep 4 t/m 6) en “Jeugdverkeerskrant” (groep 7 t/m 8) gebruikt. De leerlingen van groep 7 leggen de theoretische en praktische verkeersproef van Veilig Verkeer Nederland af. Bij een positieve uitslag ontvangt de leerling een verkeersdiploma.

Bewegingsonderwijs

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs willen we vooral veel bewegen. De vakleerkrachten hebben daarvoor een eigen leerlijn opgesteld, waarmee een evenredig aanbod wordt gecreëerd van de leerlijnen en bewegingsdoelen.
De groepen 1 t/m 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten. In het speellokaal moeten de kinderen gymschoenen aan. We verzoeken geen gebruik te maken van balletschoenen, omdat de kinderen uit kunnen glijden en niet tegen een schuine bank kunnen oplopen. Het is heel praktisch eventuele veters van gymschoenen te vervangen door een op maat gemaakt elastiek. Groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal of in Calluna. De groepen 3 t/m 8 krijgen gym in Calluna. Voor de gymles is het dragen van gymschoenen en -kleding verplicht.