Richting

De naam van de school geeft direct ook de richting aan: Reformatorische basisschool Augustinus. De school gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Ermelo. In de Statuten zijn in respectievelijk artikel 2 en 3 de grondslag en het doel geformuleerd.

Artikel 2

De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God, volgens de getrouwe overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde Synode.

Artikel 3

  1. De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag.
  2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van een of meer scholen voor basisonderwijs en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

IDENTITEIT

Op de Augustinusschool en Peutergroep 'De eerste stap' hanteren we het identiteitsprofiel van de VGS. Het bestuur vraagt de ouders voor toelating van hun kind de bijhorende identiteitsverklaring te tekenen.